Otrzymanie umowy


Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od BudInwest Sp. z o.o. podpisaną umowę na wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych w multifunkcyjnej hali w Środzie Śląskiej.

Wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie zadania określa się na kwotę 898 000,00 zł netto.

Kary umowne:

1.1.              Jeżeli Podwykonawca nie ukończy prac budowlanych w ustalonym terminie Wykonawca ma prawo naliczać karę umowną w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia za każdy dzień przez pierwsze 14 dni kalendarzowych zwłoki oraz 0,25% wynagrodzenia za każdy kolejny dzień zwłoki, chyba że Podwykonawca wykaże, że nie ponosi winy za opóźnienie.

1.2.              Jeżeli Podwykonawca nie usunie wad stwierdzonych przy odbiorze, w terminie wyznaczonym na ich usunięcie Wykonawca ma prawo naliczać karę umowną w wysokości 0,25% Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, chyba że Podwykonawca wykaże, że nie ponosi winy za opóźnienie.

1.3.              Jeżeli Podwykonawca nie usunie wad stwierdzonych w okresie obowiązywania gwarancji / rękojmi Wykonawca ma prawo naliczać karę umowną w wysokości 0,15% Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, chyba że Podwykonawca wykaże, że nie ponosi winy za opóźnienie:

–        w przypadku usterek uniemożliwiających lub znacznie utrudniających działalność budowanego obiektu (np. poważne błędy konstrukcyjne, nieszczelność dachu) niezwłocznie, lecz nie później w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia (dzień zgłoszenia nie jest uwzględniony),

–           w przypadku innych usterek w terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia (dzień zgłoszenia nie jest uwzględniony).

1.4.              Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez Podwykonawcę lub Wykonawcę, z  przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy, rodzi obowiązek zapłaty przez Podwykonawcę kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia netto.

1.5.              Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez Podwykonawcę lub Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, rodzi obowiązek zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia netto.

1.6.              Kara umowna nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia netto. Inne roszczenia powstałe w wyniku zwłoki pozostają nienaruszone. Uiszczona kara umowna zostanie zaliczona na poczet przewyższających ją szkód.

1.7.              Naliczenie kar umownych nie wyklucza prawa Stron do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przenoszących wartość kar umownych, kary umowne naliczone i zapłacone podlegają rozliczeniu w wartości odszkodowania.

W ocenie Zarządu otrzymana umowa będzie miała istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2012 i 2013 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.