Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi


Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia, otrzymanego w dniu 19 września 2012 r. od osoby obowiązanej , sporządzonego w Jeleniej Górze, zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymał informację o transakcjach na akcjach Elektromont S.A. Z przekazanej informacji wynika, że osoba obowiązana  w dniach 23 kwietnia 2012 -13 września 2012 roku. dokonała transakcji sprzedaży 60 000 szt. akcji Elektromont S.A. za 24 760,00 złotych (5 852,39 EURO). Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Szczegółowe zestawienie dokonanych transakcji oraz stan posiadania akcji i głosów przed dokonaniem transakcji i po ich realizacji przedstawiono poniżej.

Przed transakcjami na akcjach: Liczba posiadanych akcji 638 345

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki 9,82%

Liczba przysługujących  głosów 638 345

Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 9,82%

Po transakcjach na akcjach: Liczba posiadanych akcji 578 345

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki 8,90%

Liczba przysługujących  głosów 578 345

Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 8,90%

Data transakcji

Kupno/Sprzedaż

Cena

Wolumen

13.09.2012

S

0,40

12000

31.05.2012

S

0,42

13900

23.05.2012

S

0,42

100

21.05.2012

S

0,42

4000

25.04.2012

S

0,41

20000

23.04.2012

S

0,42

10000

 

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych