Istotna informacja


Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Skanska S.A. list intencyjny na wykonanie robót elektrycznych obejmujących dodatkowy zakres robót do Umowy, o podpisaniu której Emitent informował w raporcie EBI 24/2012 z  dnia 26.07.2012.

Wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie zadania określa się na kwotę netto 763 010,78 zł .

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

W ocenie Zarządu otrzymana umowa będzie miała istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2012 roku.