RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – WRZESIEŃ 2012

Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport za wrzesień 2012 roku.
I.     
Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Elektromont S.A.:

14 września Zarząd poinformował, że otrzymał od Budinwest Sp. z o.o. informację o wyborze oferty Elektromont S.A. na wykonanie robót elektrycznych w obiekcie FIM w Środzie Śląskiej jako najkorzystniejszej. 18 września została podpisana umowa na wykonanie ww. zadania. Wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie zadania określa się na kwotę netto 898 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Elektromont S.A. otrzymał od Skanska S.A. list intencyjny na wykonanie robót elektrycznych obejmujących dodatkowy zakres robót do Umowy, o podpisaniu której Emitent informował w raporcie EBI 24/2012 z dnia 26.07.2012 r. Wynagrodzenie Za prawidłowe i terminowe wykonanie zadania określa się na kwotę 763 010,78 zł .
II.   
Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym  raportem:                                                                                                    
W okresie sprawozdawczym (tj. we wrześniu 2012 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, cztery raporty:

1.Raport bieżący  nr 31/2012 – EBI z dnia 14.09.2012 r. – Raport za sierpień.

2.Raport bieżący nr 32/2012 – EBI z dnia 14.09.2012 r. – Istotna informacja.

3.Raport bieżący nr 33/2012 – EBI z dnia 18.09.2012 r. – Otrzymanie umowy.

4. Raport bieżący nr 34/2012 – EBI z dnia 27.09.2012 r. – Istotna informacja.

W okresie sprawozdawczym (tj. sierpniu 2012 roku) Spółka przekazała za pośrednictwem systemu ESPI jeden raport.

1. Raport bieżący nr 10/2012 – ESPI z dnia 19.09.2012 r. – Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej Spółki www2.elektromont.pl
III.     
Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:
IV.     
Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Spółka planuje złożenie:

Do 14 XI 2012 – raport za październik 2012 r.

Do 14 XI 2012 – raport za III kwartał 2012 roku

Podstawa prawna:

Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.