Zawarcie umowy na pełnienie funkcji animatora


Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Domu Maklerskiego BDM S.A. z siedzibą w Bielski Białej podpisaną umowę, na podstawie której DM BDM S.A. będzie pełnił funkcję animatora dla papierów wartościowych na rynku NewConnect. DM BDM S.A. zobowiązał się do wspierania oraz podtrzymywania płynności obrotu papierami wartościowymi Emitenta na rynku NewConnect.

Umowa wchodzi w życie z dniem 01.12.2012 r. i została zawarta na czas nieokreślony. Jej postanowienia nie odbiegają od standardowych zapisów dla tego typu umów.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że umowa na świadczenie analogicznych usług, która była zawarta                z Domem Maklerskim BZ WBK S.A. wygasa w dniu 31.12.2012 r. z powodu jej wypowiedzenia przez Emitenta.