RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – PAŹDZIERNIK 2012


Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport za październik 2012 roku.

  1. I.      Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Elektromont S.A.:

Obecnie spółka skupia się na aktywnym pozyskiwaniu kontraktów wypełniających portfel zamówień na 2013 rok. Efektem jest informacja, jaką Spółka otrzymała od P.B. Calbud Sp. z o.o. dot. zlecenia na kompleksowe wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych wraz z bieżącą obsługą zaplecza budowy w „Międzywydziałowym Centrum Dydaktyki” na terenie SPSK-2 w Szczecinie. Wartość ryczałtowa robót objętych zleceniem wynosi 1 480 000,00 zł.

Na dzień sporządzania raportu Spółka otrzymała również informację, od Navimor Invest S.A. o wyborze oferty na wykonanie robót związanych z dostawą, montażem elementów automatyki, sterowania, systemów elektrycznych i teletechnicznych dla inwestycji pn.: „Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” jako najkorzystniejszej.  Wartość oferty wynosi 3 960 032,44 zł netto.

 

  1. II.    Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym  raportem:                                                                                                     
    W okresie sprawozdawczym (tj. w październiku 2012 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, dwa raporty:

1.Raport bieżący  nr 35/2012 – EBI z dnia 12.10.2012 r. – Raport za wrzesień.

2.Raport bieżący nr 36/2012 – EBI z dnia 15.10.2012 r. – Zawarcie umowy na pełnienie funkcji animatora.

W okresie sprawozdawczym (tj. październik 2012 roku) Spółka przekazała za pośrednictwem systemu ESPI jeden raport.

1. Raport bieżący nr 11/2012 – ESPI z dnia 23.10.2012 r. – Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej.

Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej Spółki www2.elektromont.pl

  1. III.      Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem: 
  2. IV.      Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Spółka planuje złożenie:

Do 14 XI 2012 – raport za III kwartał 2012 roku

Do 14 XII 2012 – raport za listopad 2012 r.

Podstawa prawna:

Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.