Ważna informacja


Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od WROBIS S.A informację następującej treści: „Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 2 WROBIS S.A. działając jako Zamawiający                 w ramach Umowy nr 3/bud/175/2011 z dn. 09.01.2012 r., na wykonanie  instalacji elektrycznej i niskoprądowej wraz z wyposażeniem na realizowanym zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Budowa i wyposażenie hali widowiskowej – sportowej w Karlinie” oświadcza, że na podstawie §12 ust. 1 pkt. 2 Umowy nr 3/bud/175/2011 z dn. 09.01.2012 r. odstępuje od Umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. W dniu 30 listopada 2012 r. Wykonawca (WPBP nr 2 WROBIS S.A.) złożył oświadczenie o odstąpieniu ze skutkiem ex nunc od Umowy nr 60/2011 z dnia 19 września 2011 r. oraz umowy GP 59/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. zawartych pomiędzy Inwestorem (Gminą Karlino) a Wykonawcą z przyczyn, za które Inwestor ponosi wyłączną odpowiedzialność, w tym między innymi z powodu wstrzymania finansowania inwestycji przez Inwestora”.

W ocenie Zarządu Elektromont S.A. odstąpienie od umowy nie będzie miało istotnego wpływu na wynik finansowy Emitenta w roku 2012.
Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika do Uchwały nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.