Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi


Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia, otrzymanego w dniu 7 stycznia 2013 r. od Prezesa Zarządu Elektromont S.A., sporządzonego w Jeleniej Górze, zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymał informację o transakcjach na akcjach Elektromont S.A. Z przekazanej informacji wynika, że  w dniu 25 lipca 2012 roku dokonał transakcji kupna łącznie 500 akcji  ELEKTROMONT S.A. za kwotę 52,26 EURO (220,00 złotych). Transakcji dokonano na rynku regulowanym.

Stan posiadania akcji i głosów przed dokonaniem transakcji i po ich realizacji przedstawiono poniżej.

Przed transakcjami na akcjach: Liczba posiadanych akcji 67150

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki 1,03%

Liczba przysługujących  głosów 67150

Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 1,03%

Po transakcjach na akcjach: Liczba posiadanych akcji 67650

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki 1,04%

Liczba przysługujących  głosów 67650

Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 1,04%

 

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych