Otrzymanie umowy


Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Navimor Invest S.A. podpisaną umowę na zadanie pn.: „Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej”.

Zakres umowy obejmuje wykonanie robót elektrycznych, teletechnicznych oraz dostawę i montaż: aparatury kontrolno – pomiarowej i automatyki, hydrauliki siłowej oraz budowę tymczasowego przyłącza energii elektrycznej dla placu budowy oraz zapewnienia ciągłości ruchu na śluzie przez okres budowy Zadania.  Montaż obejmuje w swoim zakresie: montaż, uruchomienie, próby, szkolenie obsługi, coroczne przeglądy gwarancyjne oraz wszelkich prac niezbędnych do prawidłowego i pełnego funkcjonowania hydrauliki siłowej w części technologicznej wraz z systemem sterowania i urządzeniem samej sterowni głównej śluzy.

Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie przekroczy 5.060.032.00 zł netto.

  1. Podwykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach :

1)       za nieterminowe: rozpoczęcie robót lub ich części, wykonanie całości przedmiotu umowy lub nieterminowe wykonanie poszczególnych etapów prac według harmonogramu – w wysokości 0,1% kwoty wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, przy czym kary za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych etapów prac lub całości prac naliczane są niezależnie od siebie,

2)       za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych w czasie odbiorów oraz w okresie gwarancyjnym – w wysokości 0,1% kwoty wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego terminu ich usunięcia,

3)       za naruszenie obowiązków Podwykonawcy w wysokości 0,1% kwoty wynagrodzenia umownego brutto za każdy przypadek naruszenia,

4)       za nie zawarcie umów ubezpieczenia wymaganych niniejszą umową w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto za każdy przypadek naruszenia,

5)       za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Podwykonawcy w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto.

2. Zamawiający zapłaci Podwykonawcy kary umowne w następujących przypadkach :

a)  za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego  w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto.

W ocenie Zarządu otrzymana umowa będzie miała istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2013 I 2014 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.