Otrzymanie umowy


Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Interbud-West Sp. z o.o.  umowę na wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych na zadaniu inwestycyjnym „Budowa zakładu produkcji drzwi Klaus Borne Sp. z o.o.”

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 2 931 000 zł netto.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

a)       Odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy – w  wysokości 10 % wynagrodzenia netto.

b)       Zwłoki w wykonaniu robót w stosunku do terminów – w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto.

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy z winy Zamawiającego – w wysokości 10%  wynagrodzenia netto.

3. Łączna wysokość kar umownych za zwłokę nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia netto.

4. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Strony Umowy odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

5. Szkody Zamawiającego obejmują korzyści, które mógł osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono oraz straty, które Zamawiający poniósł, w tym wartość obciążających Zamawiającego kar umownych nałożonych przez Inwestora.

W ocenie Zarządu otrzymana umowa będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w 2013  roku.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.