Raport roczny Elektromont S.A. za rok 2012


Zarząd Elektromont S.A.  przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2012.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Pismo Zarządu i wybrane dane finansowe

Sprawozdanie finansowe za rok 2012

Sprawozdanie Zarzadu z działalności za 2012 rok

Oświadczenia Zarządu

Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta 2012

Oświadczenie w zakresie stosowania ładu korporacyjnego