RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – MARZEC 2013


Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport za marzec 2013 roku.

  1. I.      Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Elektromont S.A.:

8 marca Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Strabag S.A. podpisaną umowę na wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych / zewnętrznych w Zakładzie Produkcji Hamulców w Mirkowie. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 4 680 000 zł netto.

15 marca Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Sokołów S.A. umowę na wykonanie budowy linii SN z głównej stacji SN do rozdzielnicy SN w budynku maszynowni oraz dostawę i montaż stacji kontenerowej transformatorowej kVA wraz z rozdzielnicami. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 523 000 zł netto.

Również 15 marca  Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od  Trasko – Inwest Sp. z o.o. zlecenie na wykonanie instalacji elektrycznych w związku z II etapem budowy zakładu  SANDEN w Polkowicach. Uzgodniona cena za wykonanie robót w powyższym zakresie wynosi 2.285.000,00 netto.

W marcu Zarząd poinformował, że otrzymał od WROBIS S.A informację następującej treści: „Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 2 WROBIS S.A. działając jako Zamawiający w ramach Umowy nr 1/bud./146/2010 z dn. 13.09.2010 r., oraz Umowy – zlecenia Nr MU/Z/32/bud. 146/2012 z dnia 09.11.2012 r., na wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych na budynku M i L oraz sieci zewnętrznych na realizowanym zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4” oświadcza, że na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 2 Umowy 1/bud./146/2010 z dn. 13.09.2010 r. oraz na podstawie pkt. 14 pkt. 2  Umowy – zlecenia Nr MU/Z/32/bud. 146/2012 z dnia 09.11.2012 odstępuje w dniu dzisiejszym od w/w Umów. W dniu 27.02.2013 r. Inwestor – Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy Nr DZ/223/113/2010 z dnia 17 czerwca 2010 r. zawartej pomiędzy Inwestorem a Zamawiającym (WPBP Nr 2 WROBIS S.A.), co stanowi istotną zmianę okoliczności powodującą, że wykonanie umowy nr 1/bud./146/2010 z dn. 13.09.2010 r. i umowy – zlecenia  Nr MU/Z/32/bud. 146/2012 z dnia 09.11.2012 r. stało się bezprzedmiotowym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia w/w Umów, co oznacza także wstrzymanie przez Inwestora finansowania powyższego zdania inwestycyjnego.”

W ocenie Zarządu Elektromont S.A., odstąpienie od w/w Umów przez WROBIS S.A. nastąpiło z przyczyn niezależnych od Elektromont S.A. i nie będzie miało konsekwencji prawnych lub finansowych dla Spółki. Jednocześnie ze względu na niewielką wartość kontraktu, która została do zrealizowania przez Elektromont S.A. odstąpienie od umowy nie będzie miało istotnego wpływu na wynik finansowy Emitenta w roku 2013.

 

  1. II.    Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym  raportem:                                                                                                     
    W okresie sprawozdawczym (tj. w marcu 2013 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI pięć raportów:

1.Raport bieżący  nr 10/2013 – EBI z dnia 01.03.2013 r. – Ważna informacja.

2.Raport bieżący nr 11/2013 – EBI z dnia 08.03.2013 r. – Otrzymanie umowy

3. Raport bieżący nr 12/2013 – EBI z dnia 14.03.2013 r. – Raport za luty

4. Raport bieżący nr 13/2013 – EBI z dnia 15.032013 r. – Otrzymanie umowy

5. Raport bieżący nr 14/2013 – EBI z dnia 15.03.2013 r. – Istotne zlecenia

 

W okresie sprawozdawczym (tj. w marcu 2013 roku) Spółka nie przekazywała za pośrednictwem systemu ESPI żadnych raportów.

Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej Spółki www2.elektromont.pl

  1. III.      Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem: 
  2. IV.      Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Spółka planuje złożenie:

Do 15 IV 2013 – raport za 2012 rok

Do 14 V 2013 – raport za kwiecień

Podstawa prawna:

Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.