Podpisanie umowy warunkowej

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że podpisał z JAKON Sp. z o.o. ul. Sowia 4 Tarnowo Podgórne umowę na realizację robót elektrycznych i teletechnicznych w Centrum Dystrybucyjnym.
Niniejsza Umowa wchodzi w życie i wiąże Strony jedynie pod warunkiem pisemnego zaakceptowania Wykonawcy oraz przedmiotu niniejszej Umowy przez Inwestora. Nie wejście w życie niniejszej Umowy z powodu braku akceptacji Inwestora, nie powoduje dla żadnej ze Stron prawa do domagania się na jej podstawie jakichkolwiek roszczeń od drugiej Strony.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 6 400 000 zł netto.
Termin rozpoczęcia prac: 20.05.2013 r., termin zakończenia prac: 31.12.2013 r.
Kara umowna uiszczana Zamawiającemu przez Wykonawcę w przypadku wystąpienia poniższych okoliczności wynosi:
1. za opóźnienie w wykonaniu umówionego etapu Robót: 0,75% całkowitej wartości przedmiotu umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia,
2. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy: 0,75% całkowitej wartości przedmiotu umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia,
3. za opóźnienie w dostarczeniu dokumentów wymaganych zgodnie z Umową: 0,75% całkowitej wartości przedmiotu umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia,
4. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru oraz w okresie rękojmi i gwarancji: 0,75 % całkowitej wartości przedmiotu umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia,
5. za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego: 15% całkowitej wartości przedmiotu umowy brutto.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie przy tego typu umowach.
W ocenie Zarządu otrzymana umowa będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w 2013 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.