RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – LIPIEC 2013


Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport za lipiec 2013 roku.

  1. I.      Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Elektromont S.A.:

4 lipca Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał  informację o wyborze oferty Elektromont S.A. na wykonanie instalacji elektrycznych w obiekcie przemysłowym jako najkorzystniejszej. Wartość oferty przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

9 lipca Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że w związku z racjonalizacją kosztów podjął decyzję o przeniesieniu kompetencji Oddziału Legnica do Jeleniej Góry. W związku z tym Zarząd wystąpił                               o wykreślenie Oddziału Legnica z KRS. 9 lipca Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 27 czerwca 2013 r. dot. wykreślenia  Oddziału Legnica. Zamknięcie Oddziału nie będzie miało wpływu na wynik finansowy Emitenta w 2013 roku.

16 lipca Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od  A4 Business Park – „Grupa Echo”  podpisaną umowę na wykonanie robót elektrycznych w kompleksie biurowym w Katowicach. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 3 659 063,00 PLN netto.

18 lipca Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał, informację o wyborze oferty Elektromont S.A. na wymianę rozdzielń średniego i niskiego napięcia w Rejonie Zakładu Wzbogacania Rud (ZWR) Polkowice jako najkorzystniejszej. Wartość oferty przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.  Dnia 6 sierpnia Zarząd poinformował, że podpisał z  KGHM Polska Miedź S.A.  Oddział Zakłady Wzbogacania Rud w Polkowicach umowę na wymianę rozdzielnic RNN11.3 230/400V, RNN14.3 230/400V i RNN16.7 230/400V w ramach zadania inwestycyjnego „Wymiana rozdzielni średniego i niskiego napięcia w Rejonie ZWR Polkowice”. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 4 250 000 PLN netto.

29 lipca Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od STRABAG Sp. z o.o. podpisany aneks do Umowy Podwykonawczej Nr 102/5650/2013,  o której Emitent informował w raporcie EBI 11/2013 z  dnia 08.03.2013. Za zgodą obu stron zwiększą się zakres robót elektrycznych i teletechnicznych w ramach przedmiotu Umowy. W związku z tym wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy wzrosło do 4 919 122,42 PLN netto.

 

  1. II.    Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym  raportem:                                                                                                    
    W okresie sprawozdawczym (tj. w lipcu 2013 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI siedem raportów:

1.Raport bieżący  nr 31/2013 – EBI z dnia 04.07.2013 r. – Wybór oferty Elektromont S.A. jako najkorzystniejszej.

2.Raport bieżący nr 32/2013 – EBI z dnia 09.07.2013 r. – Istotna informacja.

3. Raport bieżący nr 33/2013 – EBI z dnia 12.07.2013 r. – Raport za czerwiec.

4. Raport bieżący nr 34/2013 – EBI z dnia 16.07.2013 r. – Otrzymanie umowy.

5. Raport bieżący nr 35/2013 – EBI z dnia 18.07.2013 r. – Wybór oferty Elektromont S.A. jako najkorzystniejszej.

6. Raport bieżący nr 36/2013 – EBI z dnia 29.07.2013 r. – Istotna informacja.

7. Raport bieżący nr 37/2013 – EBI z dnia 31.07.2013 r. – Zarejestrowanie zmian w Statucie Spółki.

 

W okresie sprawozdawczym (tj. w lipcu 2013 roku) Spółka  przekazała za pośrednictwem systemu ESPI dwa raporty.

1. Raport bieżący nr 6/2013 – ESPI z dnia 09.07.2013 r. – Istotna informacja.

2. Raport bieżący nr 7/2013  – ESPI z dnia 31.07.2013 r. – Zarejestrowanie zmian w Statucie Spółki.

 

Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej Spółki www2.elektromont.pl

  1. III.      Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem: 
  2. IV.      Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

09 VIII 2013 – publikacja raportu za II kwartał

Do 14 IX 2013 – publikacja raportu miesięcznego za sierpień

Podstawa prawna:

Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.