RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – PAŹDZIERNIK 2013


Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport za październik 2013 roku.

  1. I.      Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Elektromont S.A.:

8 października Zarząd Elektromont S.A otrzymał od  Skanska S.A.  aneks do  Umowy na wykonanie instalacji elektrycznych w obiekcie przemysłowym, zwiększający wartość podpisanej Umowy. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

22 października Zarząd Elektromont S.A. podpisał z  Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o. Aneks na wykonanie prac będących uzupełnieniem robót elektrycznych w wyniku zmian w projekcie wykonawczym.  W związku z tym, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wzrośnie do 2 277 000,00 netto.

23 października Zarząd Elektromont S.A. z ogromnym żalem zawiadomił o  tragicznej śmierci Wiceprezesa Zarządu Spółki, Pana Jarosława Mazura. Pomimo tej bolesnej straty działalność Spółki jest kontynuowana w sposób niezakłócony. Spółka realizuje wszystkie zaplanowane zadania i negocjuje kolejne kontrakty, o których Elektromont będzie informował na bieżąco. Osobami zarządzającymi i reprezentującymi Spółkę są Marek Błażków, Prezes Zarządu oraz Jerzy Rymarowicz, Wiceprezes Zarządu. Są oni uprawnieni do reprezentowania Spółki oraz prowadzenia wszystkich spraw związanych z jej działalnością.

 

  1. II.    Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym  raportem:                                                                                                    
    W okresie sprawozdawczym (tj. w październiku 2013 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI cztery raporty:

1. Raport bieżący  nr 46/2013 – EBI z dnia 08.10.2013 r. – Istotna informacja

2. Raport bieżący nr 47/2013 – EBI z dnia 14.10.2013 r. – Raport miesięczny za wrzesień

3.  Raport bieżący nr 48/2013 – EBI z dnia 22.10.2013 r. – Podpisanie aneksu

4. Raport bieżący nr 49/2013 – EBI z dnia 23.10.2013 r. – Śmierć Wiceprezesa Zarządu

W okresie sprawozdawczym (tj. w październiku 2013 roku) Spółka przekazała za pośrednictwem systemu ESPI dwa raporty.

  1. Raport bieżący nr 12/2013 – ESPI z dnia 10.10.2013 r. – Zawiadomienie w trybie Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
  2. Raport bieżący nr 13/2013 – ESPI z dnia 23.10.2013 r. – Śmierć Wiceprezesa Zarządu

Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej Spółki www2.elektromont.pl

  1. III.      Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem: 
  2. IV.      Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Do 14 XI 2013 – publikacja raportu za III kwartał

Do 14 XII 2013 – publikacja raportu miesięcznego za listopad

 

Podstawa prawna:

Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.