RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – LISTOPAD 2013

Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport za listopad 2013 roku.

  1. I.      Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Elektromont S.A.:

7 Listopada Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że podpisał z Strabag Sp. z o.o. list intencyjny w zakresie dostawy i montażu instalacji elektrycznych dla Inwestycji „Budowa hali produkcyjnej nr 4 na terenie VWMP w Polkowicach” Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zadania wynosi 5.390.000,00 netto.

14 listopada Zarząd Elektromont S.A. przekazał raport kwartalny za okres od 1 lipca do 30 września 2013 roku.  Narastająco za III kwartały 2013 roku Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży na poziomie 21 582 729,00  PLN i były one wyższe o ponad 1,2 mln złotych od uzyskanych w analogicznym okresie  poprzedniego roku, uzyskując prawie 6 % dynamikę wzrostu. Nastąpiła poprawa wyników na wszystkich poziomach gospodarowania. Zysk ze sprzedaży narastająco za III kwartały 2013 wyniósł 421 772,31 PLN i był wyższy od wyniku w analogicznym okresie 2012 r. o 15%. Zysk brutto ukształtował się na poziomie 446 886,93 PLN wykazując 34% dynamikę wzrostu w stosunku do roku ubiegłego. Zysk netto Spółki wzrósł do  poziomu 353 635,93 PLN osiągając 35%  wzrost  w porównaniu do roku 2012.

25 listopada w nawiązaniu do Komunikatu nr 43/2013, Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że podpisał z  Skanska S.A.  aneks  na wykonanie dodatkowych instalacji elektrycznych w obiekcie przemysłowym.

Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Dnia 12 grudnia 2013 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Tadeusza Mazura zawiadomienie, (zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej) o nabyciu przez dziedziczenie 2 278 354 akcji Elektromont S.A. Transakcji dokonano poza rynkiem regulowanym. Stan posiadania akcji i głosów przed nabyciem wynosił 1 650 akcji co stanowiło 0,03% w ogólnej liczbie głosów. Stan posiada po nabyciu 2 280 004 akcji co stanowi 35,08 % w ogólnej liczbie głosów.

  1. II.    Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym  raportem:                                                                                                    
    W okresie sprawozdawczym (tj. w listopadzie 2013 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI cztery raporty:

1. Raport bieżący  nr 50/2013 – EBI z dnia 07.11.2013 r. – Podpisanie listu intencyjnego

2. Raport bieżący nr 51/2013 – EBI z dnia 14.11.2013 r. – Raport miesięczny za październik

3.  Raport bieżący nr 52/2013 – EBI z dnia 14.11.2013 r. – Raport za III kwartał 2013 roku

4. Raport bieżący nr 53/2013 – EBI z dnia 25.11.2013 r. – Istotna informacja

W okresie sprawozdawczym (tj. w listopadzie 2013 roku) Spółka przekazała za pośrednictwem systemu ESPI jeden raport.

  1. Raport bieżący nr 14/2013 – ESPI z dnia 14.11.2013 r. – Raport za III kwartał 2013 roku.

Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej Spółki www2.elektromont.pl

  1. III.      Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem: 
  2. IV.      Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Do 14 I 2014 – publikacja raportu miesięcznego za grudzień

Podstawa prawna:

Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.