Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej


Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał w dniu 12 grudnia 2013 r. od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Tadeusza Mazura zawiadomienie, (zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej) o nabyciu przez dziedziczenie 2 278 354 akcji Elektromont S.A. Transakcji dokonano poza rynkiem regulowanym. Stan posiadania akcji i głosów przed nabyciem i po przedstawiono poniżej.

Przed nabyciem: Liczba posiadanych akcji 1 650

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki 0,03%

Liczba przysługujących  głosów 1 650

Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 0,03%

Po nabyciu: Liczba posiadanych akcji 2 280 004

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki 35,08%

Liczba przysługujących  głosów 2 280 004

Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 35,08%

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji