Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi


Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia, otrzymanego w dniu 3 stycznia 2014 r. od Prezesa Zarządu Elektromont S.A., sporządzonego w Jeleniej Górze, zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymał informację o transakcjach na akcjach Elektromont S.A. Z przekazanej informacji wynika, że  w dniach 30.08.2013 – 11.12.2013 roku dokonał transakcji kupna łącznie 26 520 akcji  ELEKTROMONT S.A. za kwotę 3 493,71 EURO (16 681,80 złotych). Transakcji dokonano na rynku regulowanym.

Stan posiadania akcji i głosów przed dokonaniem transakcji i po ich realizacji przedstawiono poniżej.

Przed transakcjami na akcjach: Liczba posiadanych akcji 68150

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki 1,05%

Liczba przysługujących  głosów 68150

Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 1,05%

Po transakcjach na akcjach: Liczba posiadanych akcji 94670

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki 1,46%

Liczba przysługujących  głosów 94670

Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 1,46%

 

Data

S/K

Cena

Ilość

30.08.2013

K

0,53

3500

19.09.2013

K

0,46

3000

23.09.2013

K

0,52

2500

04.10.2013

K

0,51

4000

25.10.2013

K

0,53

3000

03.12.2013

K

0,64

2000

04.12.2013

K

0,63

2400

05.12.2013

K

0,63

3000

06.12.2013

K

0,61

2000

09.12.2013

K

0,55

1000

11.12.2013

K

0,54

120

 

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych