RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – GRUDZIEŃ 2013


Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport za grudzień 2013 roku.

  1. I.      Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Elektromont S.A.:

Dnia 16 grudnia Zarząd Elektromont S.A. poinformował iż Rada Nadzorcza, zgodnie § 13 ust. 2 Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie wyboru MS AUDYTOR Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Witwickiego 46, w Warszawie, do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Elektromont S.A.  za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

20 grudnia Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że w dniu 20.12.2013 r. podpisał z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, Aneks do Umowy Wieloproduktowej. W ramach ww. Umowy Bank stawia do dyspozycji Klienta (Elektromont S.A.) limit kredytowy w wysokości 3 300 000 (trzy miliony trzysta tysięcy złotych) w okresie od dnia 23.12.2013 do dnia 22.12.2014.Zabezpieczeniem wierzytelności Banku jest: hipoteka umowna do kwoty 4 950 000 na nieruchomości Spółki, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości, cesja wierzytelności przysługujących Elektromont S.A. od podmiotów z sektora publicznego oraz przedsiębiorstw akceptowanych przez Bank.

23 grudnia, w nawiązaniu do Komunikatu nr 50/2013, Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od  Strabag Sp.  z o.o.  podpisaną umowę w zakresie dostawy i montażu instalacji elektrycznych dla Inwestycji „Budowa hali produkcyjnej nr 4 na terenie VWMP w Polkowicach”.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 5.390.000,00 netto. Termin zakończenia robót 30.04.2014 r.

 II.    Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym  raportem:                                                                                                    

  1. W okresie sprawozdawczym (tj. w grudniu 2013 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI cztery raporty:

1. Raport bieżący  nr 54/2013 – EBI z dnia 13.12.2013 r. – Raport miesięczny za listopad

2. Raport bieżący nr 55/2013 – EBI z dnia 16.12.2013 r. – Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za rok 2013

3.  Raport bieżący nr 56/2013 – EBI z dnia 20.12.2013 r. – Podpisanie umowy

4. Raport bieżący nr 57/2013 – EBI z dnia 23.12.2013 r. – Otrzymanie umowy

W okresie sprawozdawczym (tj. w grudniu 2013 roku) Spółka przekazała za pośrednictwem systemu ESPI dwa raporty.

  1. Raport bieżący nr 15/2013 – ESPI z dnia 12.12.2013 r. – Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej
  2. Raport bieżący nr 16/2013 – ESPI z dnia 20.12.2013  r. – Podpisanie Umowy

Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej Spółki www2.elektromont.pl

  1. III.      Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem: 
  2. IV.      Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

14 II 2014 –  publikacja raportu za IV  kwartał 2013 roku.

13 II 2014 – publikacja raportu miesięcznego za styczeń 2014 r.

 

Podstawa prawna:

Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.