Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi


Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia, otrzymanego w dniu 15 stycznia 2014 r. od osoby obowiązanej , sporządzonego w Jeleniej Górze, zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymał informację o transakcjach na akcjach Elektromont S.A. Z przekazanej informacji wynika, że osoba obowiązana  w dniach od 21 czerwca 2013 r. do 8 lipca 2013 r.  dokonała transakcji sprzedaży 40 000 szt. akcji Elektromont S.A. za 20 000,00 złotych (4 628,08 EURO). Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Szczegółowe zestawienie dokonanych transakcji oraz stan posiadania akcji i głosów przed dokonaniem transakcji i po ich realizacji przedstawiono poniżej.

Przed transakcjami na akcjach: Liczba posiadanych akcji 578 345

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki 8,90%

Liczba przysługujących  głosów 578 345

Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 8,90%

Po transakcjach na akcjach: Liczba posiadanych akcji 538 345

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki 8,28%

Liczba przysługujących  głosów 538 345

Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 8,28%

Data

S/K

Cena

Ilość

21.06.2013

S

0,50

4212

24.06.2013

S

0,50

50

26.06.2013

S

0,50

5738

28.06.2013

S

0,50

10000

01.07.2013

S

0,50

10000

08.07.2013

S

0,50

10000

 

 

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych