Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że w dniu 25 marca 2014 r. otrzymał od EKOBOX S.A. z siedzibą w Wiśniówce zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Przekroczenie powyżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Elektromont S.A. nastąpiło w wyniku transakcji kupna akcji Spółki zawartej w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dokonanej w dniu 24 marca 2014 r. co doprowadziło do zwiększenia zaangażowania EKOBOX S.A. w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Z przekazanej informacji wynika, że EKOBOX S.A. posiada łącznie 329 995 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,07% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 329 995 głosów, które stanowią 5,07% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed ww. zmianą EKOBOX S.A.  posiadał łącznie 324 995 sztuk akcji spółki, stanowiących 4,49% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 324 995 głosów, co stanowiło 4,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie EKOBOX S.A. poinformował, że brak jest podmiotów zależnych od zawiadamiającego, posiadających akcje Spółki, a także że brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. C wyżej powoływanej ustawy.

Podstawa prawna:

Art. 70 ust 1 Ustawy o ofercie publicznej