Korekta raportu 5/2014


Zarząd Elektromont S.A. informuje, że w komunikacie nr 5/2014 z dnia 25.03.2014 r. nastąpiła oczywista pomyłka pisarska  dotycząca procentowego udziału akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Było:

„Przed ww. zmianą EKOBOX S.A. posiadał łącznie 324 995 sztuk akcji spółki, stanowiących 4,49% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 324 995 głosów, co stanowiło 4,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki”

Powinno być:

„Przed ww. zmianą EKOBOX S.A. posiadał łącznie 324 995 sztuk akcji spółki, stanowiących 4,99% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 324 995 głosów, co stanowiło 4,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki”

 

 

Podstawa prawna:

Art. 70 ust 1 Ustawy o ofercie publicznej