Raport roczny Elektromont S.A. za rok 2013

Zarząd Elektromont S.A.  przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2013.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Pismo Zarządu i wybrane dane finansowe

Sprawozdanie finansowe za rok 2013

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2013

Oświadczenia Zarządu

Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta

Oświadczenie w zakresie stosowania ładu korporacyjnego