Istotna informacja

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od TAKENAKA EUROPE GmbH zawiadomienie o wyborze oferty Spółki na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa zakładu NIFCO w Świdnicy”.
Wynagrodzenie za wykonanie w/w robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.
Pozostałe warunki zostaną określone w Umowie, o której Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.