Podpisanie Aneksu

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że w dniu 19.12.2014 r. podpisał z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach, Aneks do Umowy Wieloproduktowej.

W ramach ww. Umowy Bank stawia do dyspozycji Klienta (Elektromont S.A.) odnawialny limit kredytowy w wysokości 4 500 000 (cztery miliony pięćset tysięcy złotych) w okresie od dnia 18.12.2014 do dnia 17.12.2015.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku jest:

– hipoteka umowna do kwoty 6 030 000,00 zł na nieruchomości Spółki,

– cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości,

– cesja wierzytelności przysługujących Elektromont S.A. od podmiotów z sektora publicznego oraz przedsiębiorstw akceptowanych przez Bank.

Pozostałe warunki Aneksu nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie przy tego typu aneksach.

Wartość Aneksu przekracza 20% kapitałów netto Spółki.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika do Uchwały nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.