Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia, otrzymanego w dniu 12 stycznia 2015 r. od Prezesa Zarządu Elektromont S.A., sporządzonego w Jeleniej Górze, zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymał informację o transakcjach na akcjach Elektromont S.A. Z przekazanej informacji wynika, że  w dniach 22.01.2014 – 08.12.2014 roku dokonał transakcji kupna łącznie 12 200 akcji  ELEKTROMONT S.A. za kwotę 2 652,34 EURO (11 099,00 złotych). Transakcji dokonano na rynku regulowanym.

Stan posiadania akcji i głosów przed dokonaniem transakcji i po ich realizacji przedstawiono poniżej.

Przed transakcjami na akcjach: Liczba posiadanych akcji 94670

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki 1,46%

Liczba przysługujących  głosów 94670

Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 1,46%

Po transakcjach na akcjach: Liczba posiadanych akcji 106870

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki 1,64%

Liczba przysługujących  głosów 106870

Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 1,64%

Data

Kupno/Sprzedaż

Cena

Wolumen

22.01.2014

Kupno

0,68

2000

23.01.2014

Kupno

0,72

2000

17.02.2014

Kupno

0,83

1200

22.08.2014

Kupno

1,2

1000

27.08.2014

Kupno

1,2

1000

29.08.2014

Kupno

1,0

900

02.09.2014

Kupno

1,0

1000

04.09.2014

Kupno

1,0

1000

24.11.2014

Kupno

0,95

1000

01.12.2014

Kupno

0,96

1000

08.12.2014

Kupno

0,93

100

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych