Uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na wniosek Akcjonariusza

 

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że w dniu 22 maja 2015 r. otrzymał od Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego wniosek, na podstawie przepisu 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Elektromont S.A. zwołanego na dzień 23 czerwca 2015r. w punkcie 5 obejmującym podjęcie uchwał, po podpunkcie g) nowego podpunktu h) w brzmieniu: „h) zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy”.

W uzasadnieniu złożonego wniosku Akcjonariusz wskazał, że dotychczasowa treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w § 4 ust. 1 punkt a) zawiera oczywistą omyłkę pisarską, która winna być sprostowana.

Poniżej Spółka zamieszcza rozszerzony porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego Elektromont S.A. za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku”;

b) Rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. Ludwika Waryńskiego 18 za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku”;

c) Podziału czystego zysku osiągniętego przez Elektromont S.A. w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku”;

d) Ustalenia dnia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;

e) Zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Elektromont S.A. w roku 2014”;

f) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki;

g) Udzielenia absolutorium dla Członkom Rady Nadzorczej Spółki;

h) Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;

5. Zamknięcie Zgromadzenia.

Załączniki:

  1. Projekty Uchwał WZA Elektromont SA po zmianach
  2. Planowane zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Błażków – Prezes Zarządu

Jerzy Rymarowicz   – Wiceprezes  Zarządu,