Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROMONT S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2014 rok.


Zarząd spółki Elektromont S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 czerwca 2015 roku podjęło uchwałę o podziale zysku netto wypracowanego w roku 2014.  Kwota w wysokości 546 183,81 (pięćset czterdzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy  złote 81/100) zostanie podzielony w taki sposób, że

1)       kwota 195 000,00 (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych  0/100) przekazana zostanie na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy tj. 0,03 zł (trzy grosze) brutto na jedną akcje.

2)        kwota 351 183,81 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote 81/100) przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki.

Zarząd podaje, iż dzień dywidendy został ustalony na dzień 3 lipca 2015 roku, zaś dzień wypłaty dywidendy ustalono na dzień 16 lipca 2015 roku.

Dywidendą objęte są wszystkie wyemitowane przez Spółkę akcje, tj. 6 500 000 akcji ( serii A, B i C). Przypadająca na jedną akcję dywidenda wynosi  0,03 PLN.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”