Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od EKOBOX S.A. z siedzibą w Wiśniówce zawiadomienie o przekroczeniu 15% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Przekroczenie powyżej progu 15% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Elektromont S.A. nastąpiło w wyniku transakcji kupna akcji Spółki zawartej w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect) dokonanej w dniu 26 listopada 2015 r. co doprowadziło do zwiększenia zaangażowania EKOBOX S.A. w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Z przekazanej informacji wynika, że EKOBOX S.A. posiada łącznie 999 487 sztuk akcji Spółki, stanowiących 15,38% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 999 487 głosów, które stanowią 15,38% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed ww. zmianą EKOBOX S.A.  posiadał łącznie 974 610 sztuk akcji spółki, stanowiących 14,99% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 974 610 głosów, co stanowiło 14,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie EKOBOX S.A. poinformował, że w perspektywie 12 miesięcy nie wyklucza zwiększenia ilości posiadanych akcji w zależności od sytuacji rynkowej i funkcjonowania Spółki w celu realizowania inwestycji kapitałowej. EKOBOX S.A. poinformował także, że brak jest podmiotów zależnych od zawiadamiającego, posiadających akcje Spółki, a także że brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c wyżej powoływanej ustawy.