Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia, otrzymanego w dniu 18 stycznia 2016 r. od Prezesa Zarządu Elektromont S.A., sporządzonego w Jeleniej Górze, zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymał informację o transakcjach na akcjach Elektromont S.A. Z przekazanej informacji wynika, że  w dniach 1.01.2015 – 31.12.2015 roku dokonał transakcji kupna łącznie 16 705 akcji  ELEKTROMONT S.A. za kwotę 4778,48 EURO (19470,75 złotych). Transakcji dokonano na rynku regulowanym.

Stan posiadania akcji i głosów przed dokonaniem transakcji i po ich realizacji przedstawiono poniżej.

Przed transakcjami na akcjach: Liczba posiadanych akcji 106870

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki 1,64%

Liczba przysługujących  głosów 106870

Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 1,64%

Po transakcjach na akcjach: Liczba posiadanych akcji 123575

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki 1,9%

Liczba przysługujących  głosów 123575

Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 1,9%

Data

S/K

Cena

Ilość

27.04.2015 K

1,22

10000

18.05.2015 K

1,23

500

28.05.2015 K

1,15

455

20.07.2015 K

1,12

2000

13.08.2015 K

1,1

1000

04.09.2015 K

1,1

1000

30.09.2015 K

1,07

250

16.10.2015 K

1,05

500

25.11.2015 K

0,9

1000

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych