Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia, otrzymanego w dniu 18 stycznia 2016 r. od osoby obowiązanej , sporządzonego w Jeleniej Górze, zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymał informację o transakcjach na akcjach Elektromont S.A. Z przekazanej informacji wynika, że osoba obowiązana  w dniach od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r. dokonała transakcji sprzedaży 20 000 szt. akcji Elektromont S.A. za 24 400,00 złotych (6 079,2 EURO). Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Szczegółowe zestawienie dokonanych transakcji oraz stan posiadania akcji i głosów przed dokonaniem transakcji i po ich realizacji przedstawiono poniżej.

Przed transakcjami na akcjach: Liczba posiadanych akcji 538 345

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki 8,28%

Liczba przysługujących  głosów 538 345

Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 8,28%

Po transakcjach na akcjach: Liczba posiadanych akcji 518 345

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki 7,97%

Liczba przysługujących  głosów 518 345

Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 7,97%

Data

S/K

Cena

Ilość

Wartość zł

27.04.2015 S

1,22

10000

12200

29.04.2015 S

1,22

10000

12200

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych