Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia, otrzymanego w dniu 28 stycznia 2016 r. od osoby obowiązanej , sporządzonego w Szczecinie, zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymał informację o transakcjach na akcjach Elektromont S.A. Z przekazanej informacji wynika, że osoba obowiązana  w dniach od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r. dokonała transakcji kupna 10 000 szt. akcji Elektromont S.A. za 12 000,00 złotych (2962,96 EURO). Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Szczegółowe zestawienie dokonanych transakcji oraz stan posiadania akcji i głosów przed dokonaniem transakcji i po ich realizacji przedstawiono poniżej.

Przed transakcjami na akcjach: Liczba posiadanych akcji 0

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki 0,00%

Liczba przysługujących  głosów 0

Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 0,00%

Po transakcjach na akcjach: Liczba posiadanych akcji 10 000

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki 0,15%

Liczba przysługujących  głosów 10  000

Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 0,15%

Data

S/K

Cena

Ilość

Wartość zł

04.05.2015 K

1,20

10000

12000

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych