Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia, otrzymanego w dniu 19 stycznia 2016 r. od Wiceprezesa Zarządu Elektromont S.A., sporządzonego w Jeleniej Górze, zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymał informację o transakcjach na akcjach Elektromont S.A. Z przekazanej informacji wynika, że  w dniach 1.01.2015 – 31.12.2015 roku dokonał transakcji kupna łącznie 4930 akcji  ELEKTROMONT S.A. za kwotę 1229,14 EURO (5209,25 złotych). Transakcji dokonano na rynku regulowanym.

Stan posiadania akcji i głosów przed dokonaniem transakcji i po ich realizacji przedstawiono poniżej.

Przed transakcjami na akcjach: Liczba posiadanych akcji 1048

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki 0,01%

Liczba przysługujących  głosów 1048

Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 0,01%

 

Po transakcjach na akcjach: Liczba posiadanych akcji 5978

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki 0,09%

Liczba przysługujących  głosów 5978

Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 0,09%

 

Data S/K Cena Ilość
26.08.2015 K

1,1

2315

28.08.2015 K

1,1

1490

16.11.2015 K

0,91

1125

 

 

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych