Istotna informacja

W nawiązaniu do komunikatu 63/2015 Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Budimex S.A.  Umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa istniejącego i funkcjonującego szpitala w Lubinie o nowy budynek Szpitalnego Oddziału Ratunkowego” Wartość Umowy przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Zakończenie prac nastąpi do dnia  31.08.2016 r.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu Umowach.

Otrzymana Umowa będzie miała wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2016 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.