Istotna informacja

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od firmy STIGAL z siedzibą w Legnicy informację o wyborze oferty Elektromont S.A. na wykonanie robót elektrycznych dla inwestycji „Budowa hali produkcyjnej z budynkiem socjalno-biurowym i kompletnym zagospodarowaniem terenu Złotniki gmina Krotoszyce”

Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Pozostałe warunki zostaną określone w umowie, o której Emitent poinformuje w odrębnym raporcie. W ocenie Zarządu wybór oferty Elektromont S.A. będzie miał istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w 2016 roku.
Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.