Istotna informacja

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od firmy Energy Investors Group S.A. z siedzibą w Warszawie informację o wyborze oferty Elektromont S.A. na wykonanie robót elektrycznych na „Budowie nowoczesnego ośrodka radioterapii” w Zgorzelcu.

Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Pozostałe warunki zostaną określone w umowie, o której Emitent poinformuje w odrębnym raporcie. W ocenie Zarządu wybór oferty Elektromont S.A. będzie miał istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w latach 2016 i 2017.

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar