Istotna informacja

W nawiązaniu do komunikatu 16/2016 oraz 13/2016 Zarząd Elektromont S.A. informuje, że w związku z  otrzymaniem od Radiology Therapeutic Center Poland zawiadomienia o złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od  Umowy o realizację inwestycji budowlanej polegającej na budowie nowoczesnego ośrodka radioterapii w systemie generalnego wykonawstwa z Energy Investors Group S.A. jako Generalnym Wykonawcą inwestycji, emitent podjął decyzję o odstąpieniu od „Umowy o realizację inwestycji budowlanej polegającej na budowie nowoczesnego ośrodka radioterapii” z Energy Investors Group S.A. z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy.

Jednocześnie „Elektromont” S.A. podpisał „Umowę o roboty budowlane w zakresie prac elektrycznych i oświetleniowych na budowie nowoczesnego ośrodka radioterapii”  z Radiology Therapeutic Center Poland jako Zamawiającym, na kontynuowanie w/w inwestycji. Strony uzgodniły termin zakończenia inwestycji na 30 listopada 2017 r.

Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu Umowach.

W ocenie Zarządu podpisana Umowa będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w  2017 roku.

 

 

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar