Raport roczny Elektromont S.A. za rok 2017

Zarząd Elektromont S.A.  przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2017.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

List Prezesa Zarządu i wybrane dane finansowe

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta

Sprawozdanie z działalności Zarządu

Oświadczenia Zarządu

Oświadczenie w zakresie stosowania ładu korporacyjnego