Istotna informacja

Zarząd Elektromont S.A., w nawiązaniu do komunikatu nr 32/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki, tj. – badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz 2018 rok; informuje, że w dniu 10 grudnia 2018 r. podjął decyzję o wypowiedzeniu w trybie art. 66 ust. 7 ustawy o rachunkowości umowy o badanie sprawozdań finansowych zawartej w dniu 31 października 2017 r.  r. pomiędzy Emitentem a BONA FIDE Luiza Berg Audyt Doradztwo, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Opolska 123A lok 2, 52-013 Wrocław, wpisaną na listę podmiotów uprawionych do badania pod numerem 3819 oraz wpisaną na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod nr 10898.

Przyczyną rozwiązania Umowy jest brak możliwości dotrzymania przez podmiot uprawniony terminu realizacji badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki za 2018 rok. W okresie obowiązywania Umowy, nie było przypadków rozbieżności odnośnie do interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień Statutu dotyczących przedmiotu badania, przeglądu lub innych usług, pomiędzy osobami zarządzającymi a biegłym rewidentem, który dokonywał badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki. W okresie obowiązywania Umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych nie było przypadków rezygnacji z wyrażenia opinii, wydania opinii negatywnych albo opinii z zastrzeżeniami o prawidłowości i rzetelności sprawozdań finansowych Spółki.

W najbliższych dniach Zarząd Spółki przedstawi Radzie Nadzorczej oferty podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, tak aby Rada Nadzorcza mogła dokonać wyboru zgodnie ze Statutem Spółki i przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar