Zarejestrowanie zmian w Statucie Spółki

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 3 września 2020 roku, o dokonaniu rejestracji zmian w Statucie Spółki, przyjętych uchwałą nr 17/15/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 15 czerwca 2020 roku oraz przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Dokonane zmiany:

w § 7 dodaje się ust. 5 w brzmieniu :” 5. Akcje mogą być skupowane w drodze indywidualnych transakcji negocjowanych (transakcje celowe) z przeznaczeniem do zaoferowania pracownikom w ramach programu motywacyjnego.”

Załączniki:Statut Spółki – tekst jednolity z 15.06.2020r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie