Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 31 maja 2022r. - ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze na dzień 21 czerwca 2022r.

Zarząd Spółki Elektromont S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2022 z dnia 14.04.2022r. informuje, że z przyczyn organizacyjnych podjął decyzję o zmianie terminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 maja 2022r. na dzień 21 czerwca 2022r.

Wobec powyższego na podstawie § 16 punktu 3 Statutu Spółki Zarząd Elektromont S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień  21 czerwca  2022r. na godzinę  12:00 w siedzibie Spółki w Jeleniej Górze przy ul. Ludwika Waryńskiego 18.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 6. a) Rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego Elektromont S.A. za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku”
 7. b) Rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. Ludwika Waryńskiego 18 za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku”
 8. c) Zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Elektromont S.A. w roku 2021”
 9. d) Propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2021
 10. e) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki;
 11. f) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki
 12. g) Ustalenia wysokości wynagrodzenia Rady Nadzorczej
 13. h) Określenia liczby członków Rady Nadzorczej
 14. i) Wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 15. j) Wyboru członków Rady Nadzorczej
 16. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

 

 

 

Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonania prawa głosu

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZA. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej.          W tym celu stosowne żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (wza@elektromont.pl).

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem WZA zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową lub faksową) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZA lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e‐mail Spółki wza@elektromont.pl Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 KSH, w odniesieniu do akcji na okaziciela, może nastąpić, jeżeli podmioty uprawnione złożą w Spółce dokumenty akcji lub zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji            u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas WZA zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwa na adres wza@elektromont.pl Dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu (stanowiącego zeskanowane pełnomocnictwo z podpisem należycie reprezentowanego akcjonariusza) na adres e‐mail Spółki wza@elektromont.pl  Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

– dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),

– zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa                w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki, zakładka „Relacje Inwestorskie”, dział„WZA/WZA informacje”. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Dniem rejestracji uczestnictwa w WZA jest dzień 5 czerwca 2022r. (tzw. record date). Prawo uczestnictwa w WZA mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (6 maj 2022 r. a pierwszym  dniem   powszednim  po  record date tj.  6 czerwiec 2022 r.)  do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: Jelenia Góra, ul. Ludwika Waryńskiego 18 , w godzinach od 9.00 do 15.00, w   dniach 15, 17 i 20 czerwca 2022 r.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres e‐mail Spółki (wza@elektromont.pl).

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki w zakładce „Relacje Inwestorskie”, dział„WZA/WZA informacje”.. Ponadto każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.

Informacje dotyczące WZA są dostępne na stronie internetowej Spółki www.elektromont.pl, w zakładce  Relacje Inwestorskie”, dział „WZA/WZA informacje”.

Załącznik: Projekty Uchwał, identyfikacja pełnomocnika, identyfikacja akcjonariusza

Podstawa prawna:

 • 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.