Rezygnacja członka Zarządu

Zarząd Spółki Elektromont S.A. niniejszym informuje, że w dniu 20 czerwca 2022r. (drogą elektroniczną) do Spółki wpłynęła rezygnacja  Pana   Przemysława   Tymińskiego    z    pełnienia    funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na koniec dnia 15 czerwca 2022 r. Pan Przemysław Tymiński nie podał przyczyny swojej rezygnacji.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.