Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania

Zarząd spółki ELEKTROMONT S.A. informuje, że dnia 5 lipca 2022 r. Spółka otrzymała w formie elektronicznej zawiadomienie od Pana Zdzisława Kondrata w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), o zmniejszeniu stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Załącznik: treść zawiadomienia