Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki „Elektromont” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 29 sierpnia 2022 r. (uchwały tego Zgromadzenia zostały przekazane do publicznej wiadomości raportem EBI nr 23/2022 z dnia 30.08.2022 r.) podjęło uchwałę w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Sitarskiego.

Informacja, o której mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO dotycząca nowego członka Rady Nadzorczej w załączeniu.

 

Podstawa prawna:

  • 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Załącznik: CV Krzysztof Sitarski