Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze (“Spółka”) informuje, że w dniu 29 sierpnia 2022 r. zawarł umowę z Przedsiębiorstwem Budowlanym AMBIT sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie („Umowa”). Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie robót budowalnych polegających na rozbudowie zakładu produkcyjnego w Środzie Śląskiej o halę magazynową i budynek biurowo-socjalny, wiatę, portiernię wraz z niezbędną infrastrukturą. Termin realizacji Umowy został określony do 2 grudnia 2022 r. Całkowite Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotowej Umowy zostało określone na kwotę 2.855.871,02 zł (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych dwa grosze) netto. Umowa w zakresie pozostałych postanowień nie odbiega od standardowych postanowień jakie zawierane są w tego typu umowach.

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne