Zarejestrowanie zmian w Statucie Spółki

Podstawa prawna:  § 3 ust. 1  pkt 2)  oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

Treść:

Zarząd Carbon Group S.A. (dawniej Elektromont S.A., dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu w dniu 17 października 2022r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienia w przedmiocie zarejestrowania zmian w zakresie:

Statutu Spółki:

  • zmiana § 1 – zmiana firmy (nazwy) Spółki przyjęta uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 29 sierpnia 2022r.
  • zmiana § 5 ust. 1 – zmiana (rozszerzenie) przedmiotu działalności Spółki przyjęta uchwałą nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 29 sierpnia 2022r.
  • dodanie do § 10 ust. 9 – zmiana przyjęta uchwałą nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 29 sierpnia 2022r.

Jednocześnie tym samym postanowieniem wpisane zostały w KRS zmiany wynikające z uchwał   Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 czerwca 2022r.  i  29 sierpnia 2022r. oraz uchwał Rady Nadzorczej z dnia 1 września 2022r. dotyczących zmian osobowych w składzie Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

Załączniki:

Statut-tekst jednolity