Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. ustawy o ofercie publicznej - zwiększenie stanu posiadania

Zarząd  Spółki Carbon Group S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 9 marca 2023r. otrzymał zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce od KOR-EL Sp. z o.o. z/s w Łodzi, w wyniku których KOR-EL Sp. z o.o. zwiększyła swoje zaangażowanie kapitałowe w Spółce powyżej progu 5% ogólnego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Emitent przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia w załączeniu.

Załącznik: treść zawiadomienia

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji