Raport miesięczny Elektromont S.A. – Maj 2009

Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za maj 2009 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogąmieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Elektromont S.A.:

Według Głównego Urzędu Statystycznego oceny ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie były w maju gorsze niż w analogicznym miesiącu ostatnich dziewięciu lat, ale mniej pesymistyczne niż w kwietniu. Jest to spowodowane poprawą, nadal negatywnych, ocen bieżącego i przyszłego portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej badanych przedsiębiorstw. Ocenia się, że największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa związane są z konkurencją ze strony innych firm, gdyż utrzymujące się spowolnienie w branży budowlano-montażowej zaostrza walkę cenową. Presja cenowa zmusza coraz częściej firmy do oferowania usług wykonawczych poniżej kosztorysów inwestorskich. Kryterium cenowe staje sięgłównym źródłem przewagi konkurencyjnej dla wielu firm w branży budowlano- montażowej. W dużej mierze na taką ocenę składa się niekorzystna sytuacja w budownictwie mieszkaniowym, w którym Spółka nie realizuje w chwili obecnej swoich usług.

Pozytywnymi sygnałami dla rynku, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Elektromont S.A. są: stabilizacja cen materiałów i kosztów pracy, przewidywany stymulujący wpływ inwestycji prowadzonych w ramach przygotowań do EURO 2012 oraz prognozy analityków i specjalistów oceniających, że w latach 2009-2010 budownictwo będzie nadal najdynamiczniej rozwijającym się sektorem gospodarki.

Spółka, mimo pogorszenia nastrojów wśród przedsiębiorstw działających w branży oraz sytuacji na rynku posiada portfel zamówień, który pozwoli zrealizować zakładany poziom wartości przychodów ze sprzedaży w roku 2009 – w maju Spółka realizowała największe w swojej dotychczasowej historii kontrakty dla firmy Bosch (kompletne wykonanie instalacji elektrycznych w nowo budowanym centrum biurowo-magazynowym w Warszawie oraz rozbudowywanym zakładzie produkcyjnym w Mirkowie koło Wrocławia), kontrakt dla Polimex-Mostostal S.A. (kompletne wykonanie instalacji elektrycznych w nowo budowanym zespole przedszkolno-szkolnym we Wrocławiu) oraz kontrakt dla EMC Instytut Medyczny S.A. (kompletne wykonawstwo instalacji elektrycznych w nowo budowanym szpitalu we Wrocławiu). Do maja 2009 roku Spółce udało się zakontraktować zlecenia o łącznej wartości blisko 14 000 000 złotych netto. Spółka nadal aktywnie stara się o pozyskanie nowych kontraktów uczestnicząc w przetargach oraz konkursach ofert ogłoszonych w celu wyłonienia generalnego wykonawcy instalacji elektrycznych w obiektach użyteczności publicznej oraz obiektach przemysłowych.

II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem: 
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu maju 2009 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, siedem raportów bieżących:

1. Raport bieżący nr 1/2009 z dnia 8.05.2009r – Uzyskanie dostępu do systemu EBI

2. Raport bieżący nr 2/2009 z dnia 8.05.2009r – Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii C, D, E, F, G, H i I

3. Raport bieżący nr 3/2009 z dnia 8.05.2009r – Korekta komunikatu 2/2009

4. Raport bieżący nr 4/2009 z dnia 12.05.2009r – Wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie na rynku NewConnect akcji Elektromont S.A.

5. Raport bieżący nr 5/2009 z dnia 12.05.2009 – Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A, B i C

6. Raport bieżący nr 6/2009 z dnia 13.05.2009 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A, B i C Elektromont S.A.

7. Raport bieżący nr 7/2009 z dnia 26.05.2009 – Podjęcie decyzji o otworzeniu nowego oddziału w Legnicy

Spółka przekazała również, za pośrednictwem systemu ESPI, trzy raporty bieżące:

1. Raport bieżący nr 1/2009 z dnia 21.05.2009 – Transakcje na akcjach emitenta dokonane przez osobę blisko związaną z Członkiem Zarządu i członkiem Rady Nadzorczej

2. Raport bieżący nr 2/2009 z dnia 22.05.2009 – Transakcje na akcjach emitenta dokonane przez osobę blisko związaną z Członkiem Zarządu i członkiem Rady Nadzorczej

3. Raport bieżący nr 3/2009 z dnia 25.05.2009 – Transakcje na akcjach emitenta dokonane przez osobę blisko związaną z Członkiem Zarządu i członkiem Rady Nadzorczej

Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej spółki www2.elektromont.pl

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu maju 2009 roku) Zarząd Spółki podjął decyzję o otworzeniu nowego oddziału w Legnicy. Otworzenie nowego oddziału Elektromont S.A. jest odzwierciedleniem planów strategicznych Spółki, które mają na celu m. in zacieśnienie kontaktów z obecnymi klientami i pozyskanie nowych klientów, rozwój działalności w zakresie instalacji teletechnicznych oraz zwiększenie przychodów z działalności na rynku krajowym.

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotycząSpółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:
Spółka planuje złożenie do 15 lipca 2009 roku raportu miesięcznego za czerwiec 2009.

Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jarosław Mazur – Prezes Zarządu,

Jacek Charążka – Wiceprezes Zarządu