Zawarcie umowy z ADIF Sp. z o.o.

Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż otrzymał informację o wyborze Spółki na wykonawcę instalacji elektrycznych w budynku portierni znajdującej się na nieruchomości stanowiącej własność ADIF Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Wartość robót będących przedmiotem wykonania to 113 800 złotych netto. Termin realizacji: 17.07.2009 rok. Strony uzgodniły, że Spółka złoży zabezpieczenie roszczeń Inwestora obowiązujące w okresie gwarancyjnym w postaci gwarancji bankowej w wysokości 5% wartości netto robót. W przypadku niedotrzymania przez Spółkę określonego przez Strony terminu wykonania robót Spółka zapłaci kary w wysokości 0,2% wartości netto robót za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% całkowitej wartości robót netto.

Zarząd uznał tę umowę za znaczącą i podaje fakt jej zawarcia do publicznej wiadomości z uwagi na potencjalnie duże znaczenie dla przychodów Elektromont S.A. w przyszłości. Zlecenie jest kolejnym etapem rozwoju działu instalacji niskoprądowych. Rozwój działu jest wyrazem realizacji celów emisyjnych Spółki.