Zawarcie znaczącej umowy z wiodącym operatorem telefonii stacjonarnej

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że Spółka podpisała Umowę Ramową z wiodącym operatorem telefonii stacjonarnej na wykonywanie instalacji abonenckich miedzianych oraz światłowodowych dla potrzeb świadczenia usług telefonicznych, internetowych i telewizji cyfrowej w obszarze obsługiwanym przez „hosty” we Wrocławiu, Lubinie, Jeleniej Górze, Elblągu, Wałbrzychu i Bielsku-Białej. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
Zasady wzajemnych rozliczeń (ceny, premie, terminy i kary) zawarto w sposób szczegółowy w treści umowy dla każdego z obsługiwanych hostów, przy czym podstawową zasadą będzie rozliczenie prac z danego miesiąca, według ustalonego cennika, nie później niż do 20 dnia następnego miesiąca. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków rynkowych.
Ponieważ zawarta umowa jest umową ramową nie można oszacować jej wartości. Niemniej jednak, ze względu na szeroki  zakres prac zawartych w umowie oraz znaczącą liczbę obsługiwanych hostów, a także spodziewany wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2010 roku Zarząd Elektromont S.A. uznał umowę za istotną.
Otrzymane zlecenie na wykonywanie instalacji abonenckich miedzianych oraz światłowodowych dla potrzeb świadczenia usług telefonicznych, internetowych i telewizji cyfrowej jest wymiernym efektem działalności otworzonego w dniu 1 czerwca 2009 roku Oddziału Elektromont S.A. w Legnicy oraz realizacji celów emisyjnych określonych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 06.05.2009 r., które zakładały rozwój działalności Spółki w zakresie instalacji telekomunikacyjnych i teletechnicznych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”